Nyheter 


Ansökan vinterplats 2021-22
Styrelsen önskar att samtliga gör sin ansökan via hemsidan, för mer info och ansökan klicka på länken här.


Höstens arbetsdag 2021: 9/10 kl 09:00
Höstens arbetsdag blir 9e oktober. Vi samlas kl 9 för att gå igenom vad som ska göras och dela in oss i arbetslag mm. Varmt välkommen!

Mer info om klubbregler kring arbetsdagar >>


Årsmöte 2021: 27:e mars 09:00
Årsmötet hålls digitalt online på Teams. Kallelse, dokument och länk till årsmötet har skickats ut till medlemmarna. Dokumenten kan även hämtas nedan.
Handlingar: Informationsblad, Resultat- och Balansräkning samt budget, Långtidsplan, Verksamhetsberättelse, Mötesprotokoll.


Vårens arbetsdag 2021: 22/5 09:00
Läs mer om arbetsdagarna här >>.


Ny spillbox
Klubben har investerat i en så kallad spillbox. Den innehåller utrustning för att begränsa och sanera vid olika typer av spill. Mer info: >>


Ansökan bryggplats 2021
Styrelsen önskar att samtliga gör sin ansökan via hemsidan, för mer info och ansökan klicka på länken här


Torrsättning 2021: 3:e oktober
3e oktober är det gemensam torrsättning av de båtar som har vinterplats i hamnen. Info kring sjö- och torrsättning här. Informationen kring säkerhet är viktigast, men även bra att läsa igenom om hur vi hjälps åt för att det ska bli en smidig sjösättning. Be även eventuella medhjälpare vid sjö- och torrsättning att läsa igenom informationen så de vet vad som gäller.


App-baserat låssystem. 
2020-08-06 Det nyckellösa systemet är knutet till ditt telefonnummer och styrs via en app på telefonen. Samtliga lås på klubben är utbytta/modifierade. Om du installerat appen AirKey och följt instruktionerna i SMS:et från AirKey så låser du upp så här:

  1. Se till att bluetooth är påslaget på mobilen
  2. starta appen AirKey
  3. Peta lite på det lås som ska låsas upp för att aktivera det. Då lyser en lampa på låset.
  4. Det aktuella låset kommer upp i appen. Klicka på det i appen så öppnas låset. 
  5. Vrid om

Har man en Androidtelefon med NFC aktiverad (kolla inställningarna i appen) så behöver man inte starta appen för att låsa upp. Då räcker det att aktivera mobilen och låset, samt hålla mobilen mot låset där NFC-sensorn sitter på din mobil.  (NFC = Near Field Commiunication. Typ bluetooth mellan enheter som läggs mot varandra.)


Covid-19 och Båtklubben
2020-03-28
Kolströms Båtklubbs styrelse hänvisar medlemmarna till myndigheternas allmänna råd och regler avseende folksamlingar, riskgrupper, hygien etc. Vi vill även uppmana alla att tänka på att hålla avstånd nu under våren när allt fler kommer röra sig i och kring hamnen. Tvätta och sprita händerna, håll dig hemma om du har symptom eller tillhör riskgrupperna. Hälsan för dig och andra är viktigare än att polera båten. 

Se även specifik info nedan angående arbetsdagen.


Årsmöte 2020, för verksamhetsåret 2019
2020-03-28 kl 09:00 Mötet genomfördes som videokonferens pga Corona-läget

På grund av myndigheternas rekommendationer genomfördes mötet ej fysiskt i klubbhuset. Årsmötet hölls på videomöte. Kallelse mailades ut av ordföranden för att få länk till videomötet. Vissa hade utmaningar att komma in på videomötet. Vi hoppas på översyn med detta på grund av det rådande exceptionella läget.

Handlingar: Informationsblad, Resultat- och Balansräkning samt budget, Långtidsplan, Verksamhetsberättelse, Mötesprotokoll, Revisorernas berättelse


Miljö, TBT-nytt
2020-03-07:
Nu finns myndighetsbeslut att spärrfärg ej är godkänd hantering av båt med TBT-färg.
All blästring av båtskrov är förbjuden inom KBK:s hamnområde.
Se mer info om TBT mm nedan.


Fartyg, jollar, master och annan utrustning som finns på KBKs område

Med ovan menas saker som inte finns på din hyrda båtplats.

För att bringa klarhet i huruvida detta har en ägare eller ej vill vi att ni snarast under hösten på lämpligt sätt märker upp dessa Jollar, master osv. Icke uppmärkt material kommer att bortforslas.

Uppmärkningen skall innehålla namn och telefonnummer.


Gå med i medlemsforumet på Facebook
Ett informellt Facebook-forum för medlemmar hittar du här. Forumet är slutet för medlemmar i klubben. Syftet med FB-gruppen är att alla enkelt nå andra i klubben, ställa frågor, tipsa, be om tips eller kanske bara lägga upp lite fina bilder etc.


Miljö

Nya TBT-reglerna träder i kraft 2020. Det är hög tid för medlemmar med båtar som riskerar att ha TBT-färg att kontrollera det och snarast vidta åtgärder. Exakt tolkning av regelverket saknas idag, men helt klart är att båt med konstaterad TBT-färg måste hanteras. Läs handlingsplanen och löpande information från klubben. Kontrollmät din båt om den är i riskzonen. Hantera snarast TBT-färgen på adekvat sätt om din båt har det. Spara verifikationer på mätningar och åtgärder. Beslut är fattat att spärrfärg ej är godkänd hantering av båt med konstaterad TBT-färg.

Man bör känna till att TBT anses som ett av de giftigaste ämnena som människan framställt. Trots att ämnet förbjöds för närmare trettio år sedan, så ställer det fortfarande till problem.

Än så länge finns det inget annat än sk rådgivande referensvärden. Dvs KBKs styrelse anser tillsvidare att även dessa är vägledande för oss vid Kolströms båtklubb per 2020-01-01.

Styrelsen i KBK har i februari 2020 fattat beslut om att det råder totalt förbud att blästra båtskrov i KBK:s hamnområde.

- Om din båt (plastbåtskrov) har ett referensvärde Tenn ≥ 100 µg/cm2 skall en plan för åtgärd upprättas innan 2020-01-01. (Vidtagande av åtgärd bedömer KBKs styrelse inte rimlig att kräva innan referensvärdet beslutats)
 
- Om din båt (plastbåtskrov) har ett referensvärde Tenn < 100 µg/cm2 så behöver ingen åtgärd planeras eller vidtagas för närvarande
 
Miljöförvaltningen i Stockholm har tagit fram gränsvärden för bland annat TBT för båtar: Ett rådgivande referensvärde har tagits fram för att vara vägledande i utfasningen av otillåten biocidförg innehållande tenn (TBT). Referensvärdet utgår ifrån dagens kunskap om tenn och tennföreningar på båtskrov. Rreferensvärdet omfattar i dagsläget bara plastbåtar. Båtar med halter som överskrider det rådgivande referensvärdet bör saneras snarast. Röntgenflourescensinstrument som används ska vara kalibrerat för mätning av tenn, koppar, bly och zink på plastbåtskrov
Rådgivande referensvärde för sanering Tenn ≥ 100 µg/cm2  
Idag finns inga riktlinjer för träbåtar
 
Tips: folder från Transportstyrelsen: https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/sjofart/ts201737-broschyr_giftfri-batbotten-a5_webb_2019-04-09.pdf

Läs om KBK´s Personuppgiftspolicy samt Handlingsplan för avveckling av TBT på båtskrov. Läs mer här.

Information från Värmdö kommun om handlingsplan för avveckling av TBT på båtskrov. Läs mer här.  

Avfallsplan antagen av KBKs styrelse. Läs mer här.


Landström - användare skall erlägga årlig avgift

El finns tillgängligt på hamnplanen och vid bryggorna. Den egna båten nås med egen förlängningssladd. "Normalanvändning" när man arbetar med båten kostar inget. Men om du behöver el på under en längre tid under sommaren så kan detta ordnas mot en kostnad om 700 kr per säsong.

Inbetalning skall ske till bankgiro 444-3222, ange namn och medlemsnummer/fastighetsbeteckning

De båtar som har betalt avgiften kommer att få en dekal uppsatt vid båten att Landström är betalt för innevarande säsong