Miljö

Miljöpolicy för Kolström Båtklubb (KBK)

För tillvaratagande och omsorg om vår närmiljö i allmänhet och av Båtklubben disponerad mark och vatten i synnerhet, förbinder sig medlem i båtklubben att följa uppställd miljöpolicy för klubbens verksamhet.

  • Medlem i KBK bör alltid sträva efter att visa miljöhänsyn i sitt agerande och båtnyttjande.
  • Vid underhåll, målning och rustning av båt endast använda produkter godkända av svensk myndighet.
  • Alltid sträva efter att använda det mest miljövänliga alternativet.
  • All typ av sanering av miljöfarlig färg på båtskrov tex genom blästring, skrapning eller liknande är helt förbjudet inom KBK:s hamnområde.
  • Samla upp och forsla bort avfall från sådant underhållsarbete om avfallet är att betrakta som miljöfarlig restprodukt.
  • Följa regler för destruktion och/eller deponering uppställda av kommunens miljö- och hälsoskyddskontor gällande miljöfarligt avfall.
  • Städa upp och hålla rent vid uppställningsplats (vinterplats) och bryggplats, även vad gäller avfallsprodukter vilka inte är direkt miljöfarliga, så att risken minimeras, speciellt med tanke på badplatsen intill där många barn vistas.

Styrelsen, Kolströms Båtklubb

 

Avfallsplan

Avfallsplan gällande Kolströms båtklubb (KBK) belägen i Fladen viken på Ingarö
Position N59 17,216, E 18 25,933

Adress
Kolströms båtklubb
Näsuddsvägen
Ingarö

Post adress
Kolströms båtklubb
Box 100
134 08 Ingarö

 

HAMMNEN

Hamnen rymmer ca 120 fasta båtplatser av dessa är 3 platser avsedda för gästande båtar. Antalet betalande gäster kan uppskattas till under 30 st/år

 

OMHÄNDERTAGET AVFALL

Avfallet kan uppdelas på hushållsavfall och samt övrigt från båtarnas vår och höst underhåll. Hushållsavfall uppsamlas i 4 st platskärl om 600 liter som tillhandahålls av Sita. Övrigt avfall som grovsoppor och miljöfarligt lämnas av enskild båtägare till återvinningsstationen (ÅVC) vid Värmdö Marknad.

 

ENSKILD MEDLEM

Enskild medlem skall följa de regler som kommunen har när det gäller destruktion och eller deponering uppställda av kommunens miljö och hälsoskyddskontor gällande miljöfarligt avfall. Städa upp och hålla rent vid uppställningsplats och bryggplats även vad som gäller avfallsprodukter vilka inte är direkt miljöfarliga, så att risken minimeras med tanke på badplatsen intill

 

MOTAGNINGSANORDNINGAR

4 st platskärl för hushållsavfall förvaras i olåst soprum. Dessa töms en gång i veckan under tiden 1 juni till 30 augusti övrig tid var 14 dag. Klubben ombesörjer hantering av grovsoppor i anslutning till städdagar vilka infaller en dag på våren efter sjösättning samt en dag på hösten efter upptagningen. Övriga tider hänvisas till Kommunens Återvinningscentral (ÅVC) vid vid Värmdö Marknad.

 

UNDERRÄTTELSE

Alla medlemmar underrättas genom anvisningar på anslagstavla där även gästande båtar kan se informationen. Finns dessutom på Kolströms båtklubbs hemsida samt i den årliga informationen som skickas ut till medlemmar.

Samråd sker vid behov med Värmdö kommun.

 

Denna avfallsplan är reviderad av styrelsen i februari 2014 och gäller tillsvidare.
Planen skall revideras med högst 3 års mellanrum eller så snart förhållandena i väsentligt förändras.