Miljö

Miljöpolicy för Kolström Båtklubb (KBK)

För tillvaratagande och omsorg om vår närmiljö i allmänhet och av Båtklubben disponerad mark och vatten i synnerhet, förbinder sig medlem i båtklubben att följa uppställd miljöpolicy för klubbens verksamhet.

  • Medlem i KBK bör alltid sträva efter att visa miljöhänsyn i sitt agerande och båtnyttjande.
  • Vid underhåll, målning och rustning av båt endast använda produkter godkända av svensk myndighet.
  • Alltid sträva efter att använda det mest miljövänliga alternativet.
  • Vid större arbeten, exempelvis borttagning och renskrapning av bottenfärg, skydda mark med presenning eller liknande så att färgrester eller annat restmaterial som kan uppstå, inte skadar underliggande mark.
  • Samla upp och forsla bort avfall från sådant underhållsarbete om avfallet är att betrakta som miljöfarlig restprodukt.
  • Följa regler för destruktion och/eller deponering uppställda av kommunens miljö- och hälsoskyddskontor gällande miljöfarligt avfall.
  • Städa upp och hålla rent vid uppställningsplats (vinterplats) och bryggplats, även vad gäller avfallsprodukter vilka inte är direkt miljöfarliga, så att risken minimeras, speciellt med tanke på badplatsen intill där många barn vistas.

Ingarö den 15 maj 2012.

Styrelsen, Kolströms Båtklubb

 

Avfallsplan

Avfallsplan gällande Kolströms båtklubb (KBK) belägen i Fladen viken på Ingarö
Position N59 17,216, E 18 25,933

Adress
Kolströms båtklubb
Näsuddsvägen
Ingarö

Post adress
Kolströms båtklubb
Box 100
134 08 Ingarö

 

HAMMNEN

Hamnen rymmer ca 120 fasta båtplatser av dessa är 3 platser avsedda för gästande båtar. Antalet betalande gäster kan uppskattas till under 30 st/år

 

OMHÄNDERTAGET AVFALL

Avfallet kan uppdelas på hushållsavfall och samt övrigt från båtarnas vår och höst underhåll. Hushållsavfall uppsamlas i 4 st platskärl om 600 liter som tillhandahålls av Sita. Övrigt avfall som grovsoppor och miljöfarligt lämnas av enskild båtägare till soppstationen vid Brunn avstånd till denna ca 500 meter.

 

ENSKILD MEDLEM

Enskild medlem skall följa de regler som kommunen har när det gäller destruktion och eller deponering uppställda av kommunens miljö och hälsoskyddskontor gällande miljöfarligt avfall. Städa upp och hålla rent vid uppställningsplats och bryggplats även vad som gäller avfallsprodukter vilka inte är direkt miljöfarliga, så att risken minimeras med tanke på badplatsen intill

 

MOTAGNINGSANORDNINGAR

Platskärl för hushållsavfall 4 st förvaras i olåst soprum. Dessa töms en gång i veckan under tiden 1 juni till 30 augusti övrig tid var 14 dag. Klubben ombesörjer hantering av grovsoppor i anslutning till städdagar vilka infaller 1 på våren efter sjösättning samt 1 på hösten efter upptagningen. Övriga tider hänvisas till Kommunens sopstation vid Brunn som håller öppet alla dagar i veckan utom fredagar och söndagar för mottagande av övrigt avfall.

 

UNDERRÄTTELSE

Alla medlemmar underrättas genom anvisningar på anslagstavla där även gästande båtar kan se informationen. Finns dessutom på Kolströms båtklubbs hemsida samt i den årliga informationen som skickas ut till medlemmar.

Samråd sker vid behov med Värmdö kommun.

 

Denna avfallsplan är reviderad av styrelsen i februari 2014 och gäller tillsvidare.
Planen skall revideras med högst 3 års mellanrum eller så snart förhållandena i väsentligt förändras.