Om olyckan är framme

Vem ska jag kontakta om något hänt?

  • Om det sker spill eller läckage så att marken eller byggnaden blir förorenad på ett sätt som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön ska du genast underrätta miljöförvaltningen (Telefonnummer: 08-570 470 00).
  • Skulle ett utsläpp nå dag- eller spillvattennätet ska du dessutom informera Stockholm Vatten och Avfall AB (Telefonnummer: 08-522 120 00).
  • Ring 112 om du inte kan hantera situationen själv och det är brådskande.

Vad ska jag själv göra om något hänt?

Om olyckan är framme trots skyddsåtgärder är det viktigt att begränsa spridningen av ett utsläpp så fort som möjligt. Du kan valla in utsläppet med olika typer av ”avgränsare”. Sådana finns av både täta och sugande material. För att samla upp ett utsläpp kan du använda absorptionsmedel i lös vikt eller i form av mattor. Om inget särskilt medel finns tillgängligt kan du använda sågspån, sand eller jord. Förbrukat absorptionsmedel ska i regel tas omhand som farligt avfall.

Det är viktigt att sanera snabbt i samband med ett kemikalieutsläpp. Därför måste det finnas redskap och lämpligt absorptionsmedel lättillgängligt. Vid klubbhuset finns därför en spillbox. Den innehåller utrustning för olika typer av sanering och skadebegränsning för olika typer av spill på land, i vatten och i båt. I boxen finns en rad olika produkter samt en guide för användningsområden och handhavande. Vid spill, gå snarast till boxen och påbörja begränsning och sanering enligt instruktionerna.

Sjösäkerhet

Polisens tips kring åtgärder för minskad stöldrisk.

polisen.se

Säkerhet ombord - Aktuell än idag!