Information till medlemmar

Nedan sammanställda text syftar till att ge medlemmarna i Kolströms Båtklubb en god inblick i de regler som gäller i båtklubben. Vidare vill båtklubben förmedla hur det fungerar i båtkubben och vad som finns att tillgå på klubbområdet.

I grunden finns båtklubbens stadgar som reglerar medlemskap och den formellt föreningstekniska verksamheten.

 

Medlemsskap

Kolströms båtklubb har två kategorier av medlemsskap, dessutom kan medlemsskapet vara vilande dvs. att man endast är medlem men ej för närvarnade har en båtplats. A-medlemmar har företrädesrätt till båtplatser vid tilldelning dvs. de A-medlemmar som året innan hade båtplats och ansöker om det går först i kön. I andra hand är det de A-medlemmar som söker båtplats för säsongen som tilldelas båtplatser om det finns lediga platser. I sista hand är det B-medlemmar som tilldelas plats efter den kölista som finns för B-medlemmar.

A-medlem

 • Kan sökas av fastighetsägare inom Brunns Fastighetsägareförenings område
 • Kan också sökas av maka/make, samboende och hemmavarande barn till fastighetsägare inom Brunns Fastighetsägarförening
 • En förutsättning för A-medlemskap är också medlemskap i Brunns Fastighetsägareförening
 • Övriga anhöriga ska ansöka om B-medlemskap

B-medlem

 • B-medlemskap beviljas övriga intresserade personer. Detta medlemskap berättigar till yttrande och förslagsrätt, men ej till rösträtt. B-medlem som erhåller båtplats är endast garanterad båtplats en säsong i taget
 • Styrelsen upprättar en kölista och avgör vilka som kan erhålla båtplats

Om delägare finns till båten måste samtliga delägare vara medlemmar

 

Spridning av information till medlemmar

För att du som medlem ska vara informerad om vad som händer/ska hända/har hänt sprids information enligt följande.

 • Klubbens hemsida innehåller aktuell information från klubben. Där finns kontaktinformation styrelse, uppgifter om arbetsdagar, klubbaktiviter, klubbens kalendarium och mycket annan bra information www.kolstromsbk.se
 • Protokoll från årstämma publiceras på hemsidan samt sätts upp på anslagstavlan i klubbhuser
 • Det kan också vid behov förekomma utskick till samtliga medlemmar
 • Viktig information anslås också på anslagstavlorna vid klubbgrinden och i klubbhuset
 • Det finns även ett medlemsforum i form av en sluten Facebook-grupp. Syftet med den är att främja enkel dialog och informationsspridning mellan medlemmar. Det är inte en officiell informationskanal för klubben. Ansök om insläpp här.

 

Aktiviteter i klubben

Klubben har ett antal klubbkvällar varje år som arrangeras av festkomitéen. Anslag om klubbkvällar och andra aktiviteter anslås på anslagstavlor och under kalendarium på hemsidan. Där framgår också hur man anmäler sig och eventuell kostnad.

Under sommaren anordnar Fastighetsägarföreningen och fiskevårdsföreningen en metartävling som brukar vara mycket uppskattad av barnen. Olika aktiviter sker denna dag och under dagen brukar även de som sammanstrålar grilla och mingla tillsammans.

 

Hamnen

Som en ideell båtklubb har vi valt att hålla kostnaderna nere och göra det mesta av arbetet själva. Styrelsen ansvarar för skötseln av klubbområdet och hamnen och Du hjälper till genom din arbetsplikt. Upptagning och sjösättning hjälps vi åt med under ledning av styrelsen. På grund av säkerhets- och ansvarsfrågor har vi riktlinjer och anvisningar som gäller just klubbområdet och hamnen. Vi är många som använder och vistas på klubben och det är viktigt att vi har en ändamålsenlig och säker hantering.

 

Båtägarfrågor

Det finns flera viktiga frågor som gäller de båtägare som är medlemmar i klubben. Nedan finner ni ett antal av dessa frågor.

Försäkring
Alla båtar som ligger inom klubbens område ska vara försäkrade för skador mot tredje part. Som båtägare ska du kunna uppvisa giltigt försäkringsbevis. All hantering av båten i samband med upptagning och sjösättning sker på båtägarens egen risk.

Delägarskap
Ibland finns det fler än en ägare till båten. Båda delägarna måste vara medlem i klubben dock räcker det med att en av dessa står på försäkringen för båten.

Vinterplats
Anmälan om vinterplats sker på hemsidan. Du som har vinterplats, titta till täckningen av din båt då och då under vintern. Ser du att båtgrannens täckning har tagit skada så slå ägaren en signal eller informera via FB-gruppen.

Vinterupptagning brukar ske första helgen i oktober och anmälning för erhålande av vinterplats görs online. Se under menyn "Ansökan". Båt som efter tillstånd får ligga kvar i sjön skall också betala för vinterplats.

Regler och råd för uppställning av båtar måste följas och finns att läsa här >>.

Bryggplats (sommarplats)
Står du inte i kö, men aspirerar på en bryggplats, måste du lämna in en medlemsansökan. Det gör du enklast genom att fylla i formuläret för bryggplats som du hittar under menyn "Ansökan".

 • A-medlemmar med båtplats som önskar annan plats hanteras först
 • A-medlemmars ansökningar behandlas efter kötid
 • A-medlemmars ansökningar för 2:a båt behandlas efter kötid
 • B-medlemmar med båtplats föegående säsong, fördelas efter kötid
 • B-medlemmar fördelas efter kötid

Styrelsen försöker i största möjliga mån verka för att medlemmarna kan behålla förra årets plats

Nyttjande av bryggplats
Som medlem har du endast rätt att själv nyttja bryggplatsenoch får alltså inte hyra ut den. Styrelsen har rätt att säga upp bryggplatsavtalet om reglerna enligt kontraktet inte följs.

Båten ska vara sjömansmässigt förtöjdoch i enlighet med försäkringsbolagens anvisningar och normer.

Hamnplats får nyttjad från 15 april- 1 november. Om någon medlem önskar att ha kvar sin båt i sjön före eller efter dessa datum så skall tillstånd för detta sökas hos hamnkapten.

Gästplatser
Det finns tre gästplatser med bommar nordost om trailerrampen. Det kostar 100 kr per natt att förtöja vid dessa. Det ingår i nattvaktens göromål att kontrollera om de båtar som ligger på platserna har betalt. Anteckningar ska göras i loggboken på vilka båtar  som är förtöjda och om de betalt. Ibland händer det att klubbens medlemmar har gäster och i mån av plats kan man få hyra en annan plats, i dessa fall måste tillstånd fås av hamnkapten eller kassör. Sedan skall uthyrningen antecknas i loggboken. Även denna uthyrning kostar 100 kr per natt. Medlemmen ser till att gästerna kommer in och ut från bryggan.

Trailerramp
Trailerramp kan även användas av andra som inte är medlemmar. Hanteringen av öppnande av rampen sker av några medlemmar som har en klubbtelefon som man skall ringa om man önskar att nyttja rampen. Man kan även som medlem hjälpa de som önskar att använda rampen dock måste man då se till att ta betalt för nyttjandet. Avgiften är 200 kr och skall lämnas över till någon i styrelsen eller via swishnr på skylten vid rampen. Bommen får INTE låsas upp till någon annan än medlem om man inte avser att ta betalt för nyttjandet.

Lås
Medlemmar som har båtplats, inklusive familjemedlemmar boende på samma adress, tilldelas acces till klubbens låssystem. Detta ger tillgång till att öppna lås till bryggorna, till klubbstugan, till parkeringsbommen, till rampbommen och till latrinpumpen på kajen. Klubbens samtliga lås styrs elektroniskt via en app som installeras på telefonen. Appen heter AirKey. Nedan instruktioner om hur man kommer igång med att använda låssystemet. 

Allmänt gäller att grinden till bryggan alltid hålls stängd. Stäng den även när du bara ska ett kort ärende till båten eller liknande. Dra alltid igen grinden efter dig. Det händer relativt ofta att personer och i värsta fall barn går ut på bryggan om grinden står öppen. Dels är det farligt om barn är själva på bryggan, dels händer det relativt ofta att personer blir inlåsta på bryggan när någon går ut och stänger grinden. Även obehörig tilläggning vid bryggorna förekommer, vilket kraftigt försvåras av att grinden är låst.

Låset till klubbhuset fungerar som ett vanligt låsvred efter aktivering från appen. Man måste alltså aktivera låset med appen och vrida om även när man lämnar klubbhuset och ska låsa dörren. Lätt att glömma.

 

Nattvakt

För att öka säkerheten på området blir alla som är medlemmar i båtklubben och har båtplats skyldiga att gå en nattvakt per säsong och båtplats. I klubbhuset finns ytterligare information om hur vakten går till. Utebliven vakttjänst straffas med en särskild avgift beslutad av årsmötet. Vid upprepad förseelse finns grund för uppsägning av båtplatsavtalet.

Har medlem två båtplatser så skall nattvakt utföras för båda båtplatserna. Du måste gå vakt även om du under säsongen säljer din båt och inte behöver din båtplats. Om du går nattvakt med annan medlem så måste du gå två gånger. Glöm ej att skriva ditt namn i loggboken så att styrelsen kan stämma av vilka som har gått nattvakt.

Vakten skall genomföras på tider som framgår i vaktinstruktionen som finns i klubbhuset.

 

Arbetsplikt

Arbetsplikt ska utföras av den A-medlem som har sommarplats. Styrelsen kallar medlemmarna till arbetsdagarna, höst respektive vår. Årsmötet bestämmer den avgift som man ska betala om man inte fullgjort sin arbetsplikt. Styrelsen kan efter ansökan medge dispens från arbetsplikt om särskilda skäl föreligger. Arbetsplikten kan bestå av olika jobb/aktiviteter som behöver utföras i klubben. Största delen av klubbmedlemmarnas samlade arbetsplikt går till arbetet med hamnen och klubbområdet. Arbetsdagar och andra arbetsuppgifter där klubben behöver hjälp av medlemmar anslås på klubbens hemsida eller på anslagstavlorna. Du anmäler dig till arbete via hemsidan eller på annat sätt som anges vid annonseringen.

 

Sjösättning och torrsättning

 

Rutiner kring sjösättning och torrsättning (upptagning) finns att läsa här: >> .

Båtar och trailers på land
Alla ägare av vagnar och trailers skall tillse att dessa forslas bort senast en vecka efter att båten är sjösatt. Även båtar som inte är tilltänkta att sjösättas under säsongen måste bortforslas. Hamnområdet är inte ämnat till sommarförvaring av båtar, vagnar och trailers. Om behov finns under kortare tid att förvara båte på land så skall hamnkaptenen kontaktas så att en överenskommelse kan ske när båten får läggas upp och när de sedan skall vara borttagen.

Av- och påmastning
I klubben tar vi av säkerhetsskäl inte upp segelbåtar med masten på. Avmastning (och givetvis även påmastning) kan ske vid mastkranen.. I anslutning till upptagnings/sjösättningsdagar kan det bli kö vid mastkranen. Du får själv bevaka din plats i kön. Tänk på att förbereda så att av- respektive påmastningen går smidigt; ett tips är att låta masten stå provisoriskt och montera eventuell vindpil vid mastkransbryggan för att sedan finjustera vid den egna båtplatsen, och ett annat att vid avmastning förbereda genom att lossa på riggen i förväg. Hjälps vi åt så blir det inga problem. Lås mastkranen efter användning för att undvika olyckor med till exempel barn och så att inte obehöriga använder denna (en försäkringsfråga).

Mastskjul
Nära mastkranen ligger mastskjulet, där masterna kan förvaras under vintern. Tänk på att lägga mindre master på de övre hyllorna. Märk masten med namn och telefonnummer och tänk på att utnyttja utrymmet maximalt. Bommar får ej förvaras i mastskjulen och spridare ska vara avmonterade. Alla tampar/vajrar ska vara noggrant surrade till masten.

 

Klubbens utrustning och anläggningar

Tillgång till klubbområdet får man genom att bli medlem, ladda ned en app som styr klubbens elektroniska lås samt få behörighet kopplad till sitt telefonnummer.Du har ansvar för att inte släppa in obehöriga på klubbområdet.Tänk på att grinden alltid ska låsas och inte stå öppen ens korta stunder! Med appen låser du upp grinden, klubbstugan, bommen till parkeringen, bommen till slipen, latrinpumpen och till mastkranen.

Klubbhuset
I klubbhuset kan du fika och värma dig (spis/ugn och mikrovågsugn finns). Även allergiska personer ska kunna utnyttja klubbhuset varför vi inte ska ha husdjur eller röka i klubbhuset. Här finns också en telefon, med vilken man kan ringa när man har vakt eller om det händer något på området som måste anmälas till polisen eller styrelsen.(Lägg pengar i burken vid privatsamtal). Sopor läggs i behållare i sopskjulet på parkeringen. Det finns två torrdass i anslutning till sopskjulet.

El
El finns tillgängligt på hamnplanen och vid bryggorna. Den egna båten nås med egen förlängningssladd. "Normalanvändning" när man arbetar med båten kostar inget. Men om du behöver el på under en längre tid under sommaren så kan detta ordnas mot en kostnad om 700 kr per säsong. Ansökan om el skall ske vid anmälan om bryggplats, vilket innebär att debitering kommer att ske vid ordinarie fakturering. Om du kommer på under säsongen att du behöver el, var vänlig betala in till BG 444-3222 med referens namn och medlemsnummer. Observera att värmare av brandsäkerhetskäl inte får vara på när du inte är i båten.

 

Miljö

På klubben försöker vi vara varsamma om miljön. Det är förbjudet att hälla ut glykol och andra miljöfarliga vätskor på marken. Sådant ska tas om hand för återanvändning eller lämna den till närmaste återvinningsstation. Se vidare under miljö på hemsidan.

Vid klubbhuset finns en spillbox. Den innehåller utrustning för olika typer av sanering och skadebegränsning för olika typer av spill på land, i vatten och i båt. I boxen finns en rad olika produkter samt en guide för användningsområden och handhavande. Vid spill, gå snarast till boxen och påbörja begränsning och sanering enligt instruktionerna.

Spill - Om olyckan är framme

 

Allmän trivsel

Hundar ska hållas under uppsikt eller kopplade. Skulle hunden förorena inom området så plockar du upp i hundpåse och slänger i sopcontainern. Tänk också på att någon kan vara allmänt rädd eller allergisk för hundar.