Sjö- och torrsättning

Dag för upptagning respektive sjösättningen bestäms av styrelsen. I god tid innan sjö- och torrsättning kommer information att publiceras på hemsidan satt anslås i klubbhuset.  Observera att alla båtar som skall ligga på klubbområdet under vintern skall teckna sig för en vinterplats, se vidare under medlemsguide.

För närvarande är avgiften för upptagning respektive sjösättning 700 kr per båt.

Läs igenom hamnreglerna både avseende båtar på land och i sjön. Extra viktigt är att förstå säkerhetsregler avseende utrustning för uppställning mm, samt miljörelaterade regler så som hantering av olja, maximal mängd (50 liter) drivmedel i båten vid vinterförvaring mm. Det är tvingande att känna till och godkänna dessa regler vid ansökan om sommar- eller vinterplats.

 

Rutiner och säkerhet vid sjö- och torrsättning

Detta avsnitt innehåller viktig och bra information kring det gemensamma arbetet kring sjö-och torrsättning.  Detta är särskilt bra att läsa igenom om du ej tidigare sjösatt/torrsatt på KBK. Om du har med medhjälpare, be gärna dem läsa igenom detta. Om något ändå känns oklart kring detta tveka inte att fråga någon i styrelsen, gärna innan dagen.

Vid sjösättning och torrsättning är grundregeln att man hjälper varandra, dvs vi är inte där bara för att ta upp eller lägga i våra egna båtar. Det är viktigt att alla samlas vid rätt tid för att ta del av samma information inför dagen. Samlingstiderna skiljer sig åt beroende på var på området du har din vinterplats.

Tider vid sjösättning:
Du med vinterplats på kajen: Samling kl 08:00 vid klubbstugan.
Du med vinterplats på parkeringen: Samling kl 10:00 vid klubbstugan.

Tider vid torrsättning:
Du med vinterplats på kajen: Samling kl 10:00 vid klubbstugan.
Du med vinterplats på parkeringen: Samling kl 08:00 vid klubbstugan.

Du som båtägare själv eller genom ombud är skyldig att delta i verksamheten tills sista båten är klar. En lista finns på plats som visar i vilken ordning båtarna ska lyftas. Tänk även på att parkera bilen så att du inte verksamheten hindras.

Vi ska hantera båtarna smidigt och framförallt säkert. Det är tunga saker vi har i luften och ställer upp i olika typer av ställningar. Händer något kan det så klart få mycket allvarliga konsekvenser.

 

Säkerhet

Säkerheten är viktigast. De mest kritiska momenten är när båten är i luften och när båten ställs upp på land med bockar, stöttor eller vagga.

 • Stöttor, vagga, bockar måste vara konstruerade och dimensionerade för att ställa upp båten säkert. Se klubbens regler och rutiner nedan för båtar på land. Detta måste säkras i god tid innan dagen för torrsättning. Se mer utförliga regler kring detta längst ned på denna sida.

 • Det är viktigt att slingorna som kranen lyfter med sitter på rätt plats så båten ej kan glida ur slingorna. Kolla i god tid innan torrsättningen (båtupptagning) eller sjösättning att det finns tydliga markeringar på friborden som visar var slingorna ska placeras. Om de är otydliga, sätt dit nya eller markera med färgglad tejp. Det är båtägaren som ansvarar för att slingorna sitter rätt, men alla som hjälper till med slingorna när båten ska lyftas måste hjälpa till och säkra att de verkligen hamnar på rätt ställe.

 • För långkölade segelbåtar eller vissa snipor kan man behöva binda ihop främre och aktre slingan så de ej kan glida fram/bak. Ha två sådana linor redo på däck i så fall.
 • När båten är i luften får ingen vara under båten. Båtarna som står på övre parkeringen lyfts över bryggan och där ska det vara fritt från folk vid lyft.
 • Gäster och familjemedlemmar som ej är direkt engagerade i sjö- eller torrsättningen får ej vistas i närheten av båtar som lyfts i kranen eller när de ställs upp på land. 

 • Ägaren och den som dirigerar kranen avgör om båten står rakt och bra innan kranen kan släppa båten. 

 

Samarbete med kranföraren

För att förenkla kommunikationen med kranföraren finns en utsedd person som ger tecken till kranföraren. Vill man kommunicera med kranföraren så går det alltså via den personen. Hen har på sig en färgad väst  och det är den personen kranföraren tittar på för att få instruktioner. För att få en enhetlig kommunikation utses ett fåtal personer att ha den rollen under olika perioder på dagen. Den som ansvarar för dagen utser dessa personer.

 

Moment vid lyft av båtar, steg för steg

Det är det ett antal moment som genomförs vid lyft. De beskrivs nedan. Bra att titta igenom om man är ny eller ovan vid klubbens sjö/torrsättning.

Torrsättning

 • Säkerställ att båten har maximalt 50 liter drivmedel i tanken innan torrsättningen.
 • Kolla att lyftpunkterna för slingorna är tydligt utmärkta på fribordet.Sätt annars dit lämplig markering. 
 • Förbered bockar/vagga/stöttor på din plats. Placera och justera så gott som möjligt i förväg. Se sprayade markeringar på marken för att centrera båten på din plats.
 • Fäst en lång lina i fören och en i aktern, på babord sida om du vill ha aktern utåt när du ligger vid kaj. De har du dels för att temporärt förtöja vid kaj, dels för att styra båten under lyftet.

 • Ha koll på vilka som tas upp innan dig så att du vet när det är dags att hämta båten till kajen. Kör fram till kajen direkt när föregående båt har lyfts ur vattnet, så att din båt är helt klar att lyftas när kranen blir ledig.

 • 2-4 personer hjälper dig med att trä dit slingorna och under lyftet. Du ansvarar för att slingorna hamnar rätt. 

 • Den som dirigerar kranbilen (iklädd gul väst) styr lyftet. Kommunicera med hen under lyftet. Kommunicera ej direkt med kranföraren. Detta för att ge tydliga instruktioner till kranföraren. Se "samarbete med kranföraren ovan". 
 • Finjustera placering och höjder på pallning/bockar innan kranen släpper båten.
 • Klart!

Sjösättning

Som ovan men tvärt om.

Några tips inför sjösättningen:

 • Är du osäker på om motorn startar, testa det på land någon vecka innan sjösättningen. Ladda batterierna. Det är besvärligt och stressigt att ej få igång motorn när båten sjösatts.
 • Kolla vilken båtplats du ska ligga på, kolla att det finns tampar att förtöja med.
 • Kolla att anslutningar till bordgenomföringar sitter på och är täta eller att ventilerna är stängda.
 • Kolla och dubbelkolla att dyvikan sitter i innan båten ska i sjön.  :)

Se till att städa undan ordentligt från din uppställningsplats.

 

Båtar och trailers på land

Det är båtägarens fulla ansvar att båten ställs upp på ett säkert sätt under vinterförvaringen. Vid minsta tveksamhet kring detta, ta kontakt med hamnkapten i god tid innan torrsättningsdagen för att hinna komplettera/modifiera stöttor, bockar eller vaggor i tid till torrsättningen. Hör gärna av dig även om du har lite allmänna funderingar. Det finns ej tid att göra det under själva torrsättningsdagen. Då måste allt vara klart för att lägga båten säkert på land.

Hamnkapten eller person utsedd av hamnkaptenen ser i samband med torrsättning över båtarnas uppställningar så detta är korrekt utfört och att det inte finns risk för skador på andra båtar eller att båtarna riskerar att falla vid hård vind eller andra orsaker till rörelser och krafter på båten så som att man går på den. Hamnkaptenen informerar båtägare om uppställningen är fel utförd. Hamnkaptenen avgör om en uppställning behöver åtgärdas och kan besluta om nödvändiga åtgärder. Eventuella kostnader kring åtgärder ligger på den enskilda båtägaren.

Alla ägare av vagnar, trailers, vaggor, stöttor och annan utrustning för vinterförvaringen skall tillse att detta forslas bort senast en vecka efter att båten är sjösatt. Även båtar som inte är tilltänkta att sjösättas under säsongen måste bortforslas. Hamnområdet är inte ämnat till sommarförvaring av båtar, vagnar, trailers mm. Om behov finns under kortare tid att förvara båten på land så skall hamnkaptenen kontaktas så att en överenskommelse kan ske när båten får läggas upp och när de sedan skall vara borttagen.